Αγορά ακινήτου – Δικαιολογητικά και έξοδα για τον αγοραστή ακινήτου

1) Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατήριο

2) Φ.Μ.Α. Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί. Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο αγοραστής έχει υποβάλλει πριν την υπογραφή του συμβολαίου ειδική δήλωση που τη συντάσσει ο συμβολαιογράφος, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –  Ά ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής ζητεί την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα.
Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν αλλά και ότι δεν κατέχει κατά πλήρη κυριότητα άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.

  • Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
  • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
  • Αν είναι έγγαμος θα χρειαστεί ,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.

Ποια είναι τα έξοδα για τον αγορά ακινήτου;

Φορολογία Μεταβίβασης.

Μπορεί να είναι δύο ειδών:

α) Φ.Μ.Α.  ίσο με 3% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας. Αφορά ακίνητα που δεν είναι απολύτως νεόδμητα.

β) Φ.Π.Α. 24%.  επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου και αφορά νεόδμητα ακίνητα που προσφέρονται προς πώληση από Κατασκευαστικές Εταιρείες. Αμοιβή Δικηγόρου. Είναι πλέον προαιρετική η επιλογή αυτή. Ωστόσο η νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτου διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αμοιβή του δικηγόρου είναι θέμα συμφωνίας, αλλά συνήθως είναι 1% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας της τιμής του ακινήτου. Η αμοιβή επηρεάζεται επίσης από την έκταση της υπηρεσίας που παρέχεται από τον δικηγόρο και είναι όλα κατόπιν συμφωνίας κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ του αγοραστή και του δικηγόρου.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,0% – 1,5% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας. Αμοιβή κτηματομεσίτη. Ό,τι έχει υπογραφεί στην εντολή υπόδειξης ακινήτου. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α. Υπολογίζεται ως 3% επί του ποσού του Φόρου Μεταβίβασης

Κτηματολόγιο. Τα κτηματολογικά τέλη περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγραφής, τα πιστοποιητικά και το τέλος χαρτοσήμου. Υπολογίζονται σε 0,475-0,575% της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στη σύμβαση, πλέον 24% φόρου προστιθέμενης αξίας (V.A.T.).

Posted on : 03/04/2023